Hội đồng quốc tế nghệ thuật Múa- CID

CID là một tổ chức bao trùm tất cả các hình thức vũ đạo trong tất cả các nước trên thế giới

CID được các quốc gia, các chính phủ, các tổ chức, các cơ quan quốc tế và UNESCO công nhận

CID là diễn đàn rông rãi tập họp tất cả các tổ chức quốc tế, quốc gia, và địa phương quan trọng nhất cũng như các nhân vật tiêu biểu nhất về vũ đạo

CID là một tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1973 tại trụ sở UNESCO ở Paris, nơi CID đóng cơ quan

Hội viên của CID là những liên hiệp, những hội, những trường, những nhóm và các nhân vật nổi tiếng nhất về múa ở 150 nước trên thế giới

 

Hội đồng quốc tế nghệ thuật Múa- CID

CID là một tổ chức bao trùm tất cả các hình thức vũ đạo trong tất cả các nước trên thế giới

CID được các quốc gia, các chính phủ, các tổ chức, các cơ quan quốc tế và UNESCO công nhận

CID là diễn đàn rông rãi tập họp tất cả các tổ chức quốc tế, quốc gia, và địa phương quan trọng nhất cũng như các nhân vật tiêu biểu nhất về vũ đạo

CID là một tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1973 tại trụ sở UNESCO ở Paris, nơi CID đóng cơ quan

Hội viên của CID là những liên hiệp, những hội, những trường, những nhóm và các nhân vật nổi tiếng nhất về múa ở 150 nước trên thế giới